Projektā Hercogiste definētie ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi

 

Ilgtspējīga vide: apmierina tās iedzīvotāju un viesu vajadzības sociāli taisnīgā un videi atbildīgā veidā, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanu.

Deviņi ilgtspējīgas vides principi, kas tiek piemēroti projektā Hercogiste:

 

  • Ilgtspējīga ekonomika: augsta ieguldīto līdzekļu efektivitāte, vietējās darbvietas un vietējā ekonomika, sociāli atbildīgi partneri un ikdienas darbība, ieguldījums nākotnē.
  • Efektīvs un pārdomāts zemes lietojums: zaļāks, drošāks, pievilcīgāks un dzīvīgāks zemes lietojums, elastība projektā, lai pielāgotos ekoloģiskajām un sociālekonomiskajām pārmaiņām.
  • Transports: labāka mobilitāte un mazāka nepieciešamība pēc privātā transporta – pieprasījuma samazināšana un pakalpojumu tuvums.
  • Mājoklis: kvalitatīva dzīves vide - videi draudzīgi un veselīgi celtniecības materiāli un pārdomāti arhitektūras risinājumi.
  • Pārtika: ekoloģiska un vietēja pārtika, ieskaitot pārtikas pārstrādi, mazdārziņus un permakultūru.
  • Efektīva resursu izmantošana: energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi; atkritumu minimizēšana un pārstrāde; minimāls ūdens patēriņš, lietusūdens savākšana un ekotehnoloģijas.
  • Ekosistēmu restaurācija: vērtīgo dabas teritoriju saglabāšana un attīstība.
  • Veselīga sociālā vide: kultūra, pieejamība invalīdiem, vietējās sabiedrības iesaistīšana.
  • Sabiedrības līdzdalība: dalība lēmumu pieņemšanā par drošību, plānošanu, pakalpojumu attīstību.